8.12.2022 12:49
Kulübümüzden Genel Kurul Açıklaması

Konyaspor Yönetim Yönetim Kurulu, Fatih Özgökçen başkanlığında toplanarak aşağıda belirtilen kararı almıştır.

22.04.2022 Tarih ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun Geçici 1. Maddesinin 5. Fıkrasına istinaden bir yıl içinde spor kulübü derneklerinin intibakı için genel kurul yapma zorunluluğu bulunduğundan;

24 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 13.00’da Selçuklu Belediye Kongre Merkezi’nde (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:62/1 Selçuklu/KONYA) aşağıda belirtilen gündem doğrultusunda Genel Kurul yapılmasına karar verilmiştir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir sonraki toplantının 31 Aralık 2022 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Değerli delegelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KONYASPOR KULÜBÜ

GENEL KURUL GÜNDEM:

1. Yoklama ve toplantının açılışı,
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşumu,(1 Divan Başkanı, 1 Divan Başkan Yardımcısı, 3 Katip Üye Seçimi)
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunuşu,
4. Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı’nın Konuşması
5. 7405 Sayılı Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunu gereğince hazırlanan tüzüğün görüşülerek kabulü veya reddi,
6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali tabloların okunması, değerlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,
7. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, değerlendirilmesi ve ibrası,
8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tahmini bütçenin veya ek bütçenin görüşülmesi, bütçenin aynen veya değiştirerek kabul edilmesi,
9. Gerektiğinde bütçe tadili yapması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
10. Konyaspor Spor Kulübü için gerekli olan taşınır taşınmaz malların satın alınmasına, mevcut taşınır, taşınmaz malların satılmasına, kiraya verilmesine, tahsisine, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılmasına veya spor kulübünün sahibi olduğu taşınır taşınmaz mallar üzerine rehin / ipotek veya ayni ve şahsi hakların ve mükellefiyetlerin tesisi hususunda ve yine spor kulübünün amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yönetebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile nakit, kredili mal ve hizmet alımları konusunda borçlanma yapabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
11. Şirketleşmeye, ticari şirketler, ticari işletmeler veya vakıflar kurmaya veya kurulmuş bulunanlara katılmaya, bunlardan ayrılmaya ilişkin Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi,
12. Spor kulübüne ait futbol branşının şirketleşmesi ve dernekten şirkete devri için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,
13. Spor kulübü bünyesinde spor dallarının kurulmasına veya bunların kapatılmasına karar vermek için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
14. 7405 sayılı Kanunun 20’nci maddesinde belirtilen karar alma çoğunluğuna ve sınırlamalara uyulmak suretiyle Yönetim Kuruluna borçlanma gelir ve alacaklarını devretme yetkisi verilmesi,
15. Kuruluş amacına uygun tesisler kurmak için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,
16. Spor okulları, kurslar, seminerler ile her türlü spor faaliyetine katılacak olan kişilerden alınacak ücret ve kayıt kabul şartlarını belirleme konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
17. Spor kulübünün üst kuruluşlara üye olması veya üyelikten ayrılması hakkında karar vermek ve bu konudaki iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,
18. Yurt içi ve yurt dışında şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlerin paylarının satın alınması, spor kulübünün elinde bulunan şirket paylarının satılması, ortağı olduğu şirketlerin halka açılması, şirketlerden ayrılmaya karar verilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
19. Spor Kulübünün yurtiçi veya yurtdışında kurulmuş veya kurulacak spor kulüpleri arası birlik ve federasyonlara katılmasına, ayrılmasına, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunması gibi hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
20. Spor Kulübünün kurduğu veya kuracağı vakıflar eliyle yükseköğretim ve ortaöğretime dayalı eğitim ve öğretim kurumlarının kurulması ile kuruluş esas ve usullerinin tespiti hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
21. Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Delegelerinin tespiti,
22. Yönetim kuruluna sulh ve ibra yetkisi verilmesi,
23. Başkan, Yönetim Kurulu, Disiplin ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanı’na teslimi,
24. Başkan adaylarının konuşmaları,
25. Yönetim Kurulu Başkanı (Spor Kulübü Başkanı) ile Yönetim Kurulu, Disiplin ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
26. Dilek, Temenni ve Kapanış

*Geçmiş dönem aidat borcu olan delegelerimiz, aidatlarını ödemediği takdirde tüzüğümüz gereği genel kurulumuzda oy kullanamayacaktır.

Sıra Takım O G B M Av P